Producenci

PayPo odroczone płatności w WZRASTAJMY

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów na stronie www.wzrastajmy.pl przez Go consulting I sp. z o.o., ul. Wojskowa 6/A16, 60-792 Poznań, KRS 0000769819, NIP: 669 255 17 87, REGON 382460990.

 

Konsument może szybko kontaktować się ze sprzedawcą poprzez:

a) adres korespondencyjny przedsiębiorstwa: os. Różane 10e/10, 58-200 Dzierżoniów.
b) adres poczty elektronicznej: kontkat@wazrastajmy.pl
c) numer telefonu: +48 531 553 322

 

§1

Definicje

 

Sprzedawca lub Usługodawca – Go consulting I sp. z o.o., ul. Wojskowa 6/A16, 60-792 Poznań, NIP: 669 255 17 87;
Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która kupuje (zawiera umowę kupna-sprzedaży) w sklepie od Sprzedawcy; 
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą lub Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) KC; Za Konsumenta będzie traktowana również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający ze Strony;

Strona – serwis internetowy działający pod adresem www.wzrastajmy.pl
Konto Użytkownika – podstrona Strony, zabezpieczona hasłem ustanowionym przez Użytkownika, na której zapisane są informacje o Użytkowniku i jego zamówieniach, która umożliwia zapoznanie się ze statusem danego zamówienia i historią zamówień.
Sklep – sklep internetowy działający na Stronie;
Towar – rzecz ruchoma z asortymentu Sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności Suplement diety.

Suplement diety –­ środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci;
Regulamin – niniejszy regulamin;

Newsletter ­– biuletyn informacyjny rozsyłany drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrażą wolę jego otrzymywania, zawierający w szczególności aktualne informacje na temat Towarów z asortymentu Sklepu, w tym również na temat nowości i promocji;
K.C. ­– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ; 

UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Regulamin stanowi zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE.

 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Użytkownik może w pobierać i zapisywać treść Regulaminu zamieszczonego na naszej Stronie.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania z systemem teleinformatycznym, Usługodawcy to:

  1. urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

  2. powszechnie znana przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji z włączoną obsługą skryptu JavaScript i cookies,

  3. obsługiwane konto poczty e-mail Użytkownika.

 5. Zapoznanie się z treścią Strony, w tym z podstronami Sklepu, a także złożenie zamówienia nie wymaga posiadania Konta Użytkownika.

 6. Zakładając Konto Użytkownika lub korzystając z interaktywnego formularza do składania zamówień ze Sklepu, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i dokładnych informacji. Podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji może uniemożliwić realizację zamówienia.

 7. Zapis do Newsletter Usługodawcy jest zawsze dobrowolny.

 8. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na Stronie następujące nieodpłatne usługi: 

  1. prezentowanie Towarów i Usług z asortymentu Sprzedawcy, 

  2. interaktywny formularz do składania zamówień Towarów ze Sklepu, 

  3. Konto Użytkownika,

  4. Newsletter,

  5. Chatbot.

 9. Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w drodze wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów i postanowień Regulaminu.

 

§3

Treści zawarte na Stronie

 

 1. Sprzedawca prezentuje na Stronie:

  1. Towary wraz z opisami i cenami,

  2. Usługi wraz z opisami i cenami,

  3. inne informacje dotyczące Towarów i Usług z asortymentu Sklepu.

 2.  Treści te nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.

 3. Treści prezentowane na Stronie, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów innych niż własny użytek osobisty. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez zgody uprawnionego.

 

§4

Nieodpłatne umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Konto użytkownika:

  1. Umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą wypełnienia danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na podstronie Strony,

  2. Użytkownik ustanawia bezpieczne, poufne hasło do konta, które nie może być przez Użytkownika ujawniane osobom trzecim,

  3. Podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska, adresu kontaktowego, adresu do wysyłki, adresu poczty elektronicznej, telefonu komórkowego, jest niezbędne do świadczenia usługi Konto Użytkownika,

  4. Konsument może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

  5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konto Użytkownika jest nieodwracalne i powoduje usunięcie dotychczas zebranych i przechowywanych informacji,

  6. Po rozwiązaniu umowy, Użytkownik może w każdym czasie zawrzeć nową umowę o świadczenie usługi Konto Użytkownika.

 2. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawarta jest na czas nieokreślony.

 3. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez Usługodawcę z zachowaniem 14­ dniowego terminu wypowiedzenia.

 4. W umowach z Konsumentami rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w wypadku wprowadzania istotnych zmian w zakresie funkcjonalności na Stronie.

 5. W razie korzystania przez Użytkownika ze Strony lub usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub czasowo odebrać Użytkownikowi możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 6. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za działania podjęte w związku z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub Regulaminu przez Użytkownika.

 7. Usługodawca nie gwarantuje określonego poziomu dostępności Strony.

 

§5

Składanie zamówień i umowa sprzedaży

 

 1. Nie świadczymy sprzedaży Towarów poza Unię Europejską.

 2. Ceny Towarów wskazane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT wg należnych polskich stawek.

 3. W procesie zakupu stawka podatku zostanie dopasowana do wybranego kraju dostawy, dlatego cena końcowa może być różna od początkowej ceny wskazanej przy produkcie.

 4. Ceny mogą być wyrażone w polskich złotych (PLN) lub, euro (EUR).

 5. Klient może składać zamówienia Towaru:

  1. w Sklepie internetowym,

  2. poprzez adres e-mail: kontakt@wzrastajmy.pl .

 6. Składając zamówienie Klient powinien wskazać konkretnie:

  1. zamawiany Towar w postaci, nazwy i cech szczególnych takich jak np. wymiar, waga itp. jednoznacznie identyfikując przedmiot oraz liczbę sztuk,

  2. dane Klienta: imię i nazwisko lub nazwa i siedziba, a także adres, adres e-mail, nr telefonu komórkowego,

  3. dane odbiorcy Towaru i miejsca dostawy: imię i nazwisko lub nazwa i siedziba, a także adres, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, gdy są inne niż dane Klienta,

  4. wybrany sposób dostawy Towaru,

  5. wybraną formę płatności za Towar.

 7. Przed wyrażeniem przez Konsumenta oświadczenia woli zamówienia Towaru i zawarcia umowy sprzedaży Towaru, Konsument otrzymuje informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (informacje o: cenie Towaru lub łącznej cenie Towarów, wraz z podatkami; o opłatach za dostawę Towaru albo Towarów; o terminie spełnienia świadczenia).

 8. Podanie danych Klienta albo odbiorcy Towaru jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 9. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie za pomocą poczty elektronicznej i podsumuje informacje wskazujące zamówiony Towar, ilości, cenę, sposób płatności, sposób dostawy oraz opłatę za dostawę.

 10. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 11. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży Towaru nie jest w danym czasie możliwe, wówczas Klient, zamiast otrzymać potwierdzenie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, otrzyma bez zbędnej zwłoki stosowną informację.

 

§6

Dostawa i odbiór Towarów

 

 1. Towary dostarczane są z terytorium Polski, do innych krajów Europy

 2. Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

 3. O opłatach i ich wysokości albo o braku opłat za dostawę Towaru Klient informowany jest na Stronie oraz w trakcie składania zamówienia.

 4. Sposób dostawy Klient wybiera podczas składania zamówienia.

  

§7

Sposób płatności za Towar

 

 1. O dostępnych sposobach płatności za Towar Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia.

 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. Klient może wybierać spośród następujących sposobów płatności za Towar: 

  1. systemy płatności online,

  2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  3. przedpłata przelewem, na wskazany przez Usługodawcę nr konta bankowego,

  4. pobranie kurierskie.

 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   

§8

Termin zapłaty ceny

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności online, zapłata należności za Towar następuje niezwłocznie, zgodnie z właściwościami tych systemów.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przedpłata przelewem, zapłata za Towar powinna nastąpić w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności pobranie kurierskie, zapłata za Towar powinna nastąpić do rąk kuriera przy odbiorze Towaru.

 

§9

Termin spełnienia świadczenia (wydania Towaru) przez Sprzedawcę

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę – wydanie Towaru Klientowi, nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania ceny Towaru przez Sprzedawcę.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności pobranie kurierskie, spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę – wydanie Towaru Klientowi, nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

 5. Spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę – wydanie Towaru Klientowi następuje, w zależności od wyboru sposobu dostawy wybranego przez Klienta, za pośrednictwem kuriera. 

 

§10

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży Towaru w Sklepie lub umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru i z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia mu Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy sprzedaży Towaru ­ od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

  2. dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy lub Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można, lecz nie trzeba, złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć poprzez adres pocztowy lub adres e-mail podany we wstępie regulaminu.

 5. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie.

 6. W razie otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca lub Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, daną umowę uważa się za niezawartą.

 8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca lub Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 13. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§11

Reklamacje­ i wady Towarów

 

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę można składać z wykorzystaniem form kontaktu wymienianych na wstępnie niniejszego regulaminu.

 2. W reklamacji Użytkownik powinien opisać czego dotyczy reklamacja, czego się domaga, a także podać dane kontaktowe, na jakie chciałby uzyskać odpowiedź od Usługodawcy. W przypadku braku podania takich danych, Usługodawca odpowie Użytkownikowi na adres, z którego otrzymał reklamację lub adres podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, rejestracji Konta Użytkownika lub inny jakim dysponuje.

 3. Usługodawca rozpozna reklamację bez zbędnej zwłoki, a gdy Użytkownik jest Konsumentem dodatkowo nie później niż w terminie 30 dni.

 4. W wypadku odmownego rozstrzygnięcia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma wiadomość z uzasadnieniem odmowy.

 5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczać Towary bez wad.

 6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, na podstawie przepisów K.C. o rękojmi.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

 8. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:

  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady albo,

  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Towar będący przedmiotem reklamacji Konsument zobowiązany jest dostarczyć, przesyłką na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy: Go consulting I sp. z o.o., os. Różane 10e/10, 58-200 Dzierżoniów.

 

§12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Klientów, jest Sprzedawca/Usługodawca.

 2. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone w sposób zgodny z prawem polskim i unijnym.

 3. Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Administrator spełnia publikując politykę prywatności na swojej Stronie.

 

§13

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmieniać Regulamin. Oczekujący (przyszły) regulamin zamieszczony będzie na Stronie obok aktualnego Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie, przy czym od zamieszczenia na Stronie do wejścia w życie upłynąć musi co najmniej 7 dni. Do czynności dokonanych przed zmianą Regulaminu, w tym w szczególności do zawarcia umowy sprzedaży Towaru stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

 2. Umowy podlegają prawu polskiemu. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku dokonania wyboru prawa.

 3. W sporach, które mogą wyniknąć w związku z umową sprzedaży Towaru zawartą przez Sprzedawcę z Klientem, który nie jest Konsumentem, jak również w sporach, które mogą wyniknąć w związku z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

Data rozpoczynające obowiązywania regulaminu: 01 stycznia 2022 r. 

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży.

 

 

Newsletter
Zapisz się do Newslettera!
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i aktualnościach ze świata duchowego.
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na marketing, którą możesz w każdej chwili cofnąć. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl